မသန်စွမ်းသူများ၏အခွင့်အရေးဥပဒေ (၂၀၁၅ခုနှစ်)

Author(s) 
လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန
Publisher 
လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန
Description 
Call No.  
စာရေးသူအမည်
Attachment File 
Not Available
Created on 2021-11-11 05:12:42
Responsibility
Subject Headings
မသန်စွမ်း-နည်းဥပဒေ
Edition
ISBN  
Reference
No
Series Title
Series Responsibility
Series No.
Notes
Location
Quantity
18
Accession No. & Barcode
5831 - 10022757
5832 - 10022758
5833 - 10022759
5834 - 10022760
5835 - 10022761
5836 - 10022762
5837 - 10022763
5838 - 10022764
5839 - 10022765
5840 - 10022766
5841 - 10022767
5842 - 10022768
5843 - 10022769
5844 - 10022770
5845 - 10022771
5846 - 10022772
5847 - 10022773
5848 - 100227740