နယ်နိမိတ်တိုင်းတာပိုင်းခြားသတ်မှတ်ရေးဥပဒေနှင့်နည်းဥပဒေများ

Author(s) 
လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန
Publisher 
လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန
Description 
Call No.  
စာရေးသူအမည်
Attachment File 
Not Available
Created on 2021-11-11 08:43:04
Responsibility
Subject Headings
နည်းဥပဒေ
Edition
ISBN  
Reference
No
Series Title
Series Responsibility
Series No.
Notes
Location
Quantity
1
Accession No. & Barcode
5875 - 10022801