နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူများ၏လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံအစီရင်ခံစာ၊ (၂၀၁၆-၂၀၁၇)

Authorအိမွန်ခိုင် ၊ လယ်ယာသီးနှံစိုက်ပျိုးရေးပညာဌာန

LanguageMyanmar

Remaining1

Not Available
လုပ်ငန်းခွင်အကြို သင်တန်းအစီရင်ခံစာ Individual Report

Authorနိုင်လင်းထွန်း 5/A1-38

LanguageMyanmar

Remaining1

Available


Post-Nargis periodic review I December 2008

AuthorThe Tripertite Core Group

LanguageEnglish

Remaining1

Availableနောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူများ၏လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံအစီရင်ခံစာ၊ (၂၀၁၆-၂၀၁၇)

Authorထက်ထက်မျိုး ၊ လယ်ယာသီးနှံစိုက်ပျိုးရေးပညာဌာန

LanguageMyanmar

Remaining1

Not Available