နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူများ၏လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံအစီရင်ခံစာ၊ (၂၀၁၆-၂၀၁၇)

Authorမြင့်သန္တာ ၊ လယ်ယာသီးနှံစိုက်ပျိုးရေးပညာဌာန

LanguageMyanmar

Remaining1

Not Available
မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ=National Committee on the Rights of Persons with Disabilities Annual Report

Authorမသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီ

LanguageMyanmar

Remaining1

Available


Report on the 3rd. workshop : pest risk analysis and import regulation, Bangkok, Thailand, 9 - 20 March, 2009

AuthorFAO Regional Office for Asia and the Pacific

LanguageEnglish

Remaining1

Not Availableနောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူများ၏လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံအစီရင်ခံစာ၊ (၂၀၁၆-၂၀၁၇)

Authorစီစီသန်း ၊ လယ်ယာသီးနှံစိုက်ပျိုးရေးပညာဌာန

LanguageMyanmar

Remaining1

Not Available