၂၀၁၄ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာသန်းခေါင်စာရင်း ကချင်ပြည်နယ် မိုးညှင်းခရိုင် ဟိုပင်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ

Author(s) 
ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန
Description 
၃၀ စင်တီ
Attachment File 
Not Available
Created on
Notes
၂၀၁၇ ၊ မေလ၊ www.dop.gov.mm (or) http://myanmar.unfpa.org/census
Quantity
1
Accession No. & Barcode
1130-10018995