မြန်မာနိုင်ငံအိမ်ထောင်စုစားဝတ်နေရေးအခြေအနေ ဘက်စုံလေ့လာမှုစစ်တမ်း (၂၀၀၉-၂၀၁၀)၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ရွေ့လျားပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ

Author(s) 
Description 
၃၀ စင်တီ
Attachment File 
Available
Created on
Notes
IHLCA စီမံချက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာယူနစ်
Quantity
Accession No. & Barcode
321-10013052