၂၀၁၄ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာသန်းခေါင်စာရင်း၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးခရိုင်၊ ဟားခါးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ

Author(s) 
ပြည်သူ့အင်းအားဦးစီးဌာန
Description 
၃၀ စင်တီ
Attachment File 
Not Available
Created on
Notes
၂၀၁၇ ၊ မေလ။ www.dop.gov.mm (or) http://myanmar.unfpa.org/census
Quantity
1
Accession No. & Barcode
874-10018632