အာလူးအပင်ဧ။် မယ်ရီစတမ်(meristem) ကို အပင်တစ်သျှူးနည်းပညာ အသုံးပြု၍ virus ရောဂါကင်းစင်သော အပင်အမြောက်အများမွေးမြူခြင်း

Author(s) 
ဝဏ္ဏပိုင်ထွန်း
Publisher 
ရေဆင်း
Description 
Call No.  
Attachment File 
Not Available
Created on
Subject Headings
အာလူးအပင်
Reference
Yes
Notes
ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံပညာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဇီဝနည်းပညာဌာန
Quantity
1
Accession No. & Barcode
1253-10016050